Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Nasma BV

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website nasma.be, op alle goederen diensten die op de site beschikbaar zijn, op alle goederen en diensten geleverd door Nasma BV en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld.

 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene wordt verstaan onder:

1.1 Nasma BV: Nasma BV, een vennootschap onder Belgisch recht, statutair gevestigd te Anselmostraat 3, 2018 Antwerpen BE0758945915, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen;

1.2       Afnemer: de wederpartij van Nasma BV bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;

1.3       Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Nasma BV en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;

1.4       Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;

1.5       Diensten: alle door Nasma BV aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;

1.6       Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

1.7       Overmacht: iedere tekortkoming die niet aan Nasma BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de rechtspraak geldende opvattingen voor haar rekening komt.

1.8       Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1       Door gebruik te maken van de website en/ of de door Nasma geleverde goederen en diensten bevestigt en garandeert de Afnemer dat hij/ zij 18 jaar of ouder is, en handelt in naam van de onderneming. De Afnemer verplicht zich om alle instructies van Nasma BV op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens.

2.2       De Afnemer verplicht zich om persoonlijke gegevens binnen tien (10) dagen te updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

 

ARTIKEL 3 – GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

3.1       De Afnemer verplicht zich om de goederen en diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Voorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.

 

ARTIKEL 4 – BEPERKING/ BEEINDIGING

4.1      Nasma BV  behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang van de Afnemer tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van Nasma BV. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Voorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.

 

ARTIKEL 5 – ACCOUNT

5.1       Na het invullen van het registratieformulier op de website ontvangt de Afnemer een wachtwoord en krijgt hij/ zij een account toegewezen.

5.2       De Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/ haar wachtwoord en account, en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder haar/ zijn wachtwoord of account plaatsvinden.

5.3       De Afnemer stemt ermee in (a) om Nasma BV onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van zijn/ haar wachtwoord of account, of van enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) om na afloop van elke sessie uit te loggen uit zijn/ haar account. Nasma BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat Afnemer deze bepaling niet nakomt.

5.4       De Afnemer stemt er hierbij mee in Nasma BV schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims die tegen Nasma BV kunnen worden ingesteld ten gevolge van enig gebruik of misbruik van zijn/ haar wachtwoord of account door enig onbevoegd persoon.

 

ARTIKEL 6 – AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST

6.1       Alle aanbiedingen van de zijde van Nasma BV zijn pas bindend nadat de Afnemer een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Nasma BV waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd en/ of de bestelling wordt bevestigd.

 

ARTIKEL 7 – LEVERINGS- EN –VERZENDINFORMATIE

7.1       De door Nasma BV opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief.

7.2       Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn/ haar bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij/ zij de overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren (per e-mail, per fax of met de post). Desgevallend zal Nasma BV de betalingen die door de Afnemer zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat Nasma BV hierdoor enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteert.

 

ARTIKEL 8 – RISICO TIJDENS TRANSPORT

8.1       De levering van de goederen en diensten vindt plaat op het moment van vertrek van de goederen of diensten uit het magazijn van Nasma BV. Op dat ogenblik gaat het risico van schade, diefstal of verlies over op de Afnemer.

8.2       Indien Nasma BV zorg draagt voor het transport en levering van de goederen en diensten, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

8.3       De Afnemer is verplicht de goederen en diensten op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.

8.4       De Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product/ dienst, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de goederen of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij Nasma BV daarvan niet schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De termijn waarbinnen klachten moeten gecommuniceerd worden is bij zichtbare gebreken 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen twee (2) dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering. Klachten die na deze termijn worden ingediend zullen niet aanvaard worden.

 

ARTIKEL 9 – BEDENKPERIODE

Voor alle producten gekocht op de webwinkel van Nasma.be beschikt de eindgebruiker over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de eindgebruiker, of een door hem aangewezen derde. Dit recht van verzaking is niet van toepassing op producten die door Nasma.be tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit recht van verzaking is eveneens niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers.

Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Nasma.be behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Indien de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde 14 kalenderdagen te worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De consument kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door middel van een ondubbelzinnige verklaring waarin de koper verklaart de overeenkomst te herroepen, te richten naar het fysiek of elektronisch adres onderaan dit artikel vermeld. De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 werkdagen is verstreken. Aan het uitoefen van het verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking binnen 14 werkdagen aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De reeds door Nasma.be ontvangen betalingen (of voorschotten) zullen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of het moment waarop de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden integraal terugbetaald worden. Indien de consument voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.

De uitoefening van het verzakingsrecht kan opgestuurd worden naar het fysiek adres van Nasma.be: Nasma BV, Anselmostraat 3, 2018 Antwerpen, BELGIË of op het elektronisch adres: klantendienst@nasma.be. De goederen kunnen worden geretourneerd op het zonet vermeld fysiek adres. Nasma.be  is als volgt bereikbaar : vanaf maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur. De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de consument, tenzij het gaat om goederen die door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden. In dat geval kan Nasma.be voor de terugzending zorgen met haar vervoerder aan de prijs van 75 EUR per verzending.

 

ARTIKEL 10 – GARANTIE

10.1     Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 5 werkdagen na levering worden teruggestuurd naar Nasma BV, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.

10.2     Indien Nasma BV van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren en/of de aankoopwaarde uit te keren middels een kortingsbon of -code. De Afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding en/ of vergoeding van eventuele verzendkosten. De kosten van reparatie en/of onderzoekskosten zijn voor rekening van Nasma BV mits dit binnen de garantie valt.

10.3     De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1     De aansprakelijkheid van Nasma BV is beperkt tot de garantie die vermeld wordt in artikel 10.

11.2     In elk geval blijft de aansprakelijkheid van Nasma BV voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.

11.3     Onverminderd artikel 11 lid 2, is Nasma BV niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik door de Afnemer en/of indien de Afnemer enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

11.4     De Afnemer stemt er hierbij mee in om Nasma BV, haar dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit het gebruik van de goederen en diensten door de Afnemer en/of de schending van deze Voorwaarden.

 

ARTIKEL 12 – BEWIJS

12.1     Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van Nasma BV als overtuigend bewijs van de bestellingen die de Afnemer heeft gedaan, van zijn/ haar betaling aan Nasma BV en de levering van de goederen en diensten.

12.2     De Afnemer stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

 

ARTIKEL 13 – DOUANE

13.1    Nasma BV kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die de Afnemer heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal Nasma BV de Afnemer niet vergoeden voor enige betalingen.

 

ARTIKEL 14 – PRIJZEN, BETALING EN VERREKENING

14.1     De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders schriftelijk vermeld door Nasma BV.

14.2     Behoudens anders schriftelijk bevestigd door Nasma BV zijn alle facturen contant betaalbaar. De betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

14.3    Nasma BV is bevoegd bedragen die zij van Afnemer heeft te vorderen of te verrekenen met bedragen die Nasma BV of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.

14.4     In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en behoudt Nasma BV zich het recht voor het factuurbedrag met 10% te verhogen met een minimum van 100€ ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding. De Afnemer is bovendien bij verzuim een nalatigheidsinterest verschuldigd die gelijk is aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 8% op het openstaande bedrag vanaf factuurdatum.

 

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1     De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (inclusief eventuele kosten, intresten en eventuele schadevergoeding) niet is betaald. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toehorende goederen zelf verwerkt, of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voorkomen uit deze herverkoop. Deze voorbehoudsclausule is ook toepasselijk in geval van faillissement en in alle andere gevallen van samenloop.

ARTIKEL 16 – OVERMACHT​

16.1     Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Nasma BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Nasma BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

ARTIKEL 17 – KLACHTENREGELING

17.1     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

17.2     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

17.3     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.4     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

17.5     Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

17.6     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

17.7     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 18 – DIVERSEN

18.1    Nasma BV behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Voorwaarden op de website www.nasma.be en/ of mededeling aan de Afnemer.

18.2     Wanneer door Nasma BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Afnemer kan nooit enig recht laten gelden op grond van het feit dat Nasma BV deze Voorwaarden soepel toepast.

18.3     Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp.

18.4     Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.

18.5     Deze Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden.